تشخیص مزاج رحم
  • تاریخ انتشار: یکشنبه 28 شهریور 1395
  • تعداد بازدید:462

براي تشخیص مزاج رحم، یک تکه پنبه را کمی حرارت دهید. سپس بعد از آخرین بیرون روي  )در زمان پاکی( داخل واژن در ابتداي واژن قرار دهید . اجازه دهید شب تا صبح پنبه داخل واژن بماند ) حداقل 7 و حداکثر 10

ساعت (سپس آن را خارج و در سایه خشک کنید . دقت کنید هیچ عامل دیگري )آفتاب، کولر و( ... در خشک شدن پنبه دخالت نداشته باشد. ببینید رنگ پنبه چگونه است؟!

- سفید رنگ : نشانۀ سرد و تر بودن رحم است ( بلغمی ) ضمنا باید ترشحات سفید رنگ و بدبو هم داشته باشد.

- زرد رنگ: نشانۀ گرم و خشک بودن رحم است (صفراوي).

- تیره یا قرمز مایل به قهوه اي: نشانۀ سرد و خشک بودن رحم است(سوداوي).

- بدون رنگ : نشانۀ گرم و تر بودن رحم است (دموي) و در شرائط نسبتاً ایده آل قرار دارد.

در سه قسم اول ( صفراء، بلغم، سوداء ) باید رحم، تحت پاکسازي مزاجی قرار گیرد تا عادت ماهیانه مرتب شود.

تاکنون دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است

ارسال دیدگاه